Prihlásiť sa | Vytvoriť účet

Stanovy asociácie

V tomto období, keď sa bojové umenia často stávajú nástrojom násilia a útlaku, si uvedomujeme potrebu posilniť jednotlivcov v túžbe po spravodlivosti a vytváraní zdravých a harmonických vzťahov, ako aj vo vytváraní podmienok pre ich fyzické zdravie. Praví bojovníci sa snažia aktivizovať v sebe dobro, prežívať ho a použiť svoje schopnosti pre ochranu ľudskej dôstojnosti a pre vytvorenie harmónie a mieru. Veľkí majstri stále učili o obetovaní sa pre druhých a o podmanení si svojho ega. Cesta Won Hwa Do cvičenca je cestou, kde sa jedinec snaží dosiahnuť naplnenie cez sebakontrolu pomocou morálnych zásad a tvrdého tréningu.

Článok 1 - Základné ustanovenia

 1. Slovenská asociácia Won Hwa Do v slovenskom jazyku, Won Hwa Do Slovakia v anglickom jazyku. Oficiálna skratka je WHD.
 2. Sídlom asociácie je Thurzova ó/23, 03Ó01 Martin

Článok 2 - Cieľ a činnosť

 1. WHD je dobrovoľná nevládna organizácia, združujúca ľudí bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či národnosti. Jej hlavným poslaním je starostlivosť o pohybovú kultúru, telesnú zdatnosť, charakterovú zrelosť mládeže a dospelých, tiež vychovávať k schopnosti obrániť seba aj iných pri fyzickom napadnutí. Pre naplnenie tohto poslania bude učiť štýl tejto školy bojového umenia. Podobne bude učiť princípy kruhových pohybov, na základe učenia veľmajstra Han Bon Ki, ktoré tvoria koreň všetkých techník a slúžia k upevneniu zdravia a rozvoju harmonického životného štýlu.
 2. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä organizovať tréningy a semináre tohto bojového umenia so zámerom rozvíjať kondíciu, zlepšiť výkonnosť, vonkajšiu zručnosť a kvalitu prevedenia techník a súborných cvičení.
 3. Zakladať kluby WHD v rôznych mestách Slovenskej Republiky. Zakladateľom klubu môže byť osoba zvolená Predsedníctvom asociácie.
 4. Organizovať medzinárodné semináre s účasťou zahraničných majstrov a zúčastňovať
 5. Organizovať výmenné pobyty v rámci seminárov WHD medzi zahraničím a Slovenskom.

Článok 4 - Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  • podielať sa na aktivitách asociácie
  • voliť a byť volený do orgánov asociácie po dosiahnutí vyžadovaného technického stupňa
  • obracať sa na orgány asociácie s podnetmi a sťažnosťami
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov asociácie
 2. Člen má povinnosť:
  • dodržať stanovy asociácie
  • plniť uznesenia orgánov asociácie
  • aktívne sa podielať na aktivitách asociácie
  • platiť členské príspevky

Článok 5 - Orgány asociácie

 1. Orgánmi asociácie sú:
  • valné zhromaždenie
  • predsedníctvo
  • kontrolná rada

Článok 6 - Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie a tvoria ho všetci členovia počnúc od najnižšieho technického stupňa.
 2. Valné zhromaždenie:
  • volí a odvoláva členov Predsedníctva
  • volí a odvoláva členov Kontrolnej rady
  • schvaluje plán činnosti, výročnú správu
  • schvaluje správu o hospodárení
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo najmenej jedenkrát za rok. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov

Článok 7 - Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom asociácie, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
 2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Predsedníctvo sa schádza v prípade potreby.
 3. Predsedníctvo najmä:
  • riadi a zabezpečuje činnosť asociácie
  • schvaľuje stanovy asociácie
  • volí zo svojich Členov a odvoláva prezidenta asociácie
  • vypracováva plán činnosti, výročnú správu
  • vypracováva správu o hospodárení
  • rozhoduje o zrušení asociácie
 4. Predsedníctvo združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezidenta, prvého viceprezidenta a druhého viceprezidenta. Prezident a viceprezidenti zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Predsedníctva a riadia činnosť združenia. Prezident a viceprezidenti konajú samostatne.
 5. Predsedníctvo združenia sa schádza spravidla tri krát do roka. Schôdze Predsedníctva zvoláva prezident a viceprezident združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku inak.

Článok 8 - Kontrolná rada

 1. Kontrolná rada je kontrolným orgánom asociácie, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Kontrolná rada má najmenej troch členov, ktorí nemôžu byť súčasne členmi predsedníctva a ich funkčné obdobie je jeden rok.
 3. Kontrolná rada sa schádza najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi Predseda.
 4. Kontrolná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný nadpolovičný počet členov.
 5. Kontrolná rada:
  • kontroluje hospodárenie asociácie
  • kontroluje dodržiavanie stanov

Článok 9 - Hospodárenie asociácie

 1. Asociácia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Majetok združenia tvoria:
  • Členské príspevky
  • Dotácie štátnej správy
  • Dary sponzorov
  • Hmotný majetok združenia
  • Prostriedky získavané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
  • Získané granty a iná finančná podpora
  • Príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenia
 3. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá Predsedníctvo združenia.
 4. Združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý schvaľuje Predsedníctvo združenia.
 5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenia vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami,
 6. Výnos z takejto činnosti môže byť použitý iba na podporu cieľa občianskeho združenia.

Článok 10 - Zánik asociácie

 1. Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením.
 2. Pri rozpustení predsedníctvo volí likvidátora.
 3. Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky pohľadávky asociácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť na účely všeobecne prospešné a podporujúce rozvoj telesnej kultúry a športu.

Článok 11 - Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie
 2. Asociácia vzniká dňom registrácie Ministerstva vnútra
 3. Týmto strácajú platnosť pôvodné stanovy registrované na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-12540 zo dňa registrácie 24.4.1997
® Copyright 2013